Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie
Herb I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie

Wtorek 21.11.2017

zaawansowane

Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w parterze budynku ILO im. St. Dubois

 

 

 

 

Załącznik nr 1  Koszalin 02.06.2017

do Regulaminu z dnia 02.06.2014 r.

DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM ST DUBOIS W KOSZALINIE

 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w parterze budynku ILO im. St. Dubois” 

 

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

 

Zamawiający składa niniejsze zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

1.Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w parterze budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois w Koszalinie”

2. Zamawiający: Gmina Miasto Koszalin ul. Rynek Staromiejski 75-007 Koszalin NIP 6692385366 - I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois w Koszalinie  75-070 Koszalin ul KEN 1 www.liceumdubois.pl,tel 94 342 38 29

3. Termin realizacji zamówienia: 15.08.2017r.

4. Kryteria oceny ofert: cena - 100%

5. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 20.06.2017r. do godz. 9.00

6. Ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi w I LO                                                                w dniu 21.06.2017r. o godz. 11.00.

7. Do oferty należy załączyć:

    - wypełniony formularz ofertowy(wg wzoru stanowiącego zał. nr 1)

    - zaakceptowany wzór umowy (zał. nr 2 )

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (zał. nr 3 )

    - oświadczenie spełniające warunki zamówienia (zał. nr 4

    - formularz cenowy zał. nr 5 )

 

Załączniki 1,2,4,5 oraz kosztorys zerowy, przedmiar robót do odbioru w siedzibie   Zamawiającego

 

8. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na  załączonym formularzu ofertowym.

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr 2/2017 na zadanie „remont ciągów komunikacyjnych parteru budynku I LO w Koszalinie”.”.

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres zamawiającego  (z.dymkowski@liceumdubois.pl)

10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: 

      Zdzisław Dymkowski tel 94 342 38 29 w godz.8.00-14.00

 


 
 
ilość odwiedzin: 205852

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X