Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie
Herb I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie

Wtorek 21.11.2017

zaawansowane

Nabór na stanowisko: Informatyk

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois ogłasza nabór na stanowisko:

 

INFORMATYKA w wymiarze ½ etatu

 

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ST. DUBOIS W KOSZALINIE

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 • zarządzanie siecią komputerową szkoły,
 •  nadzór nad instalacją, konfiguracją i utrzymaniem w sprawności aplikacji zainstalowanych u użytkowników,
 •  serwisowanie i drobne naprawy sprzętu komputerowego,
 •  wsparcie pracowników szkoły w zakresie konfiguracji komputerów i programów w celu    uzyskania poprawnego dostępu do zasobów sieci komputerowych,
 • usuwanie awarii w sieci,
 • organizowanie, projektowanie i przyłączanie nowych stacji roboczych na terenie szkoły,
 • nadzorowanie zakupu nowego sprzętu komputerowego,
 • nadzór nas poprawnością funkcjonowania internetu,
 • aktualizacja szkolnej witryny,
 • administrowanie i uaktualnianie strony BIP,
 • zakładanie i prowadzenie dokumentacji na każdy posiadany i nowo zakupiony sprzęt komputerowy,
 • współpraca z nauczycielami informatyki (opiekunami pracowni) w sprawach oprogramowania, pomocy technicznej i serwisowania sprzętu komputerowego,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących bezpiecznej pracy ze sprzętem komputerowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność , rzetelność, odpowiedzialność , kultura osobista , umiejętność organizacji pracy, myślenie analityczne,
 • dobra znajomość technologii internetowych.

 

 

Warunki pracy na stanowisku informatyka w I LO:

 • miejsce pracy – budynek 2-piętrowy (nie posiada windy)
 • pracownik użytkuje sprzęt biurowy w szczególności komputer, drukarkę, kserokopiarkę, faks i skaner,

Praca w warunkach uciążliwych dla zdrowia, możliwe narażenie na:

· stres, obciążenia mięśniowo-szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni,

· monotypię wykonywanych ruchów, stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w I LO w Koszalinie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ww. ogłoszenia, tj. w ierpniu 2017 r., był niższy niż 6%.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • list motywacyjny, cv,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz kopie świadectw pracy, certyfikatów potwierdzających ukończenie specjalistycznych kursów,
 • kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (lub przedłożenie kopii zaświadczenia o niekaralności z KRK) – osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku  - osoba wybrana do zatrudnienia zostanie skierowana na badania lekarskie,
 • w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 

Osoby zainteresowane mogą dostarczać osobiście lub przesłać pocztą komplet dokumentów w terminie do 25.09.2017r. na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 75-070 Koszalin,  Parter pokój 13 – sekretariat

z dopiskiem na zamkniętej kopercie: „Nabór na stanowisko informatyka w I LO”

 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 205861

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X