Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie
Herb I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie

Czwartek 27.07.2017

zaawansowane

Nabór na stanowisko: SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ST. DUBOIS W KOSZALINIE

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

·         prowadzenie spraw kadrowych i akt osobowych pracowników,

·         prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników,

·         przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania  pracowników, do których wydawania zobowiązany jest przepisami prawa,

·         sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,

·         obsługa Systemu Informacji Oświatowej,

·         prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

·         archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,

·         prowadzenie archiwum szkolnego,

·         obsługa programu Inwentarz Optivum,

·         wykonywanie zadań związanych z ABI

Wymagania niezbędne:

·         posiada obywatelstwo polskie,

·         ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

·         posiada wykształcenie co najmniej średnie,

·         posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku ,

·         nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe (pożądane) :

·         znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa pracy, ustawy Karty Nauczyciela, ustawy
 o pracownikach samorządowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

·         biegła znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych,

·          umiejętność organizacji  pracy, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

Warunki pracy na stanowisku starszego specjalisty w I LO:

·         miejsce pracy – I piętro (w budynku nie ma windy),

·         wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, dostarczaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym w pozycji siedzącej,

·         pracownik użytkuje sprzęt biurowy w szczególności komputer, drukarkę, kserokopiarkę .

 

Praca w warunkach uciążliwych dla zdrowia, możliwe narażenie na:

·         obciążenia mięśniowo-szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni,

·         monotypię wykonywanych ruchów, stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w I LO w Koszalinie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ww. ogłoszenie, tj . w maju 2017 r. , był niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         list motywacyjny, cv,

·         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz kopie świadectw pracy,

·         kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,

·         podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

·         podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (lub przedłożenie kopii zaświadczenia o niekaralności z KRK) – osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego zaświadczenia o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego,

·         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku – osoba wybrana do zatrudnienia zostanie skierowana na badania lekarskie,

·         w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane mogą dostarczać osobiście lub przesłać pocztą komplet dokumentów
w terminie do  10 lipca  2017 r. na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 75-070 Koszalin

Parter pokój 13 – sekretariat

Z dopiskiem na zamkniętej kopercie: „Nabór na stanowisko starszego specjalisty/specjalisty w I LO”

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 198395

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X