☰ Menu
I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie
Herb I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie

Wtorek 11.12.2018

zaawansowane

Remont /modernizacja/ hali sportowej i pomieszczeń przyległych do hali

DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM ST DUBOIS

                                                         W KOSZALINIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

     „Remont /modernizację/ hali sportowej i pomieszczeń przyległych do hali         w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois w Koszalinie.”

 

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

1.      Przedmiot zamówienia:

 „Remont /modernizacja/ hali sportowej i pomieszczeń przyległych do hali          w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois w Koszalinie.”

Zakres prac ujęty jest w kosztorysie inwestorskim zerowym                            (dokumenty do wglądu w siedzibie zamawiającego).

 

2. Zamawiający: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie 75-070 Koszalin ul KEN 1 ,NIP 669-18-59-129, www.liceumdubois.pl, tel 94 342 38 29 w 44

3. Termin realizacji zamówienia: 15.09.2018

4. Kryteria oceny ofert: cena - 100%

5. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 02.08.2018 r. do godz. 12.00

6. Otwarcie ofert nastąpi w I LO w dniu 03.08.2018 r. o godz.11.00

7. Do oferty należy załączyć

    -formularz ofertowy /w załączeniu/

    - 

8. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym formularzu ofertowym.

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę można umieścić w kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr 5/2018                                   .na zadanie ,, Remont hali sportowej „ a następnie złożyć w siedzibie zamawiającego

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres   zamawiającego .

10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest:  kier. gosp. I LO             tel 94  342 38 29 w godz. 8.00-14.00.

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp

 

na ................................................................

.....................................................................

.....................................................................

 

 

1.                              Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

........................................................................................................................................................................................................................

NIP: .....................................................................................................

REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..............................................................

2.                              Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:

a)      oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: .......................................... zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto: ....................................... zł.;

b)      oferujemy termin realizacji zamówienia: ............. dni/tygodni, licząc od dnia podpisania umowy;

3.                              Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

4.                              Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a)      ………………………………………………………………

b)      ...................................................................................................

c)      ...................................................................................................

d)      ...................................................................................................

 

 

 

Miejscowość ............................, dnia ....................................20..   roku.

 

 

 

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X