Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie
Herb I LO im.Stanisława Dubois w Koszalinie

Wtorek 21.11.2017

zaawansowane

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyn powstawania zawilgocenia ścian

                                                                                                           Koszalin 05.06.2017 r.

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu z dnia 02.06.2014 r.

 

 

DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM ST DUBOIS W KOSZALINIE

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.na:

1. Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyn powstawania zawilgocenia ścian w   budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois w Koszalinie wraz z opracowaniem wniosków i zaleceń wraz z dobraniem optymalnych działań w celu osuszenia budynku”.

 

2. Opracowanie :

-dokumentacji technicznej na wykonanie robót związanych z osuszeniem ścian obiektu szkoły

-kosztorysu inwestorskiego

-przedmiaru robot do kosztorysów ofertowych

-specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob.

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówienia   publicznego którego wartość przekracza kwotę 30 000. euro,

            W tym stosownych pozwoleń

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyn powstawania zawilgocenia

    ścian oraz dokumentacji technicznej /Ad.p. 2/

 

2. Zamawiający: Gmina Miasto Koszalin ul Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin              

NIP 6692385366 - I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie

75-070 Koszalin ul KEN 1  , www.liceumdubois.pl,tel 94 342 38 29 w 44

 

3. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2017 r.

 

4. Kryteria oceny ofert: cena - 100%

 

5. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 30.06.2017 r. do godz. 10

 

6. Ogłoszenie o wyniku postępowania w dniu 03.07.2017 r.

 

7. Do oferty należy załączyć uwiarygodnioną kopię:

    -wpisu do ewidencji działalności gospodarczej /zał nr 3/

    - zaakceptowany wzór umowy /zał. nr. 2/.

    - kserokopia decyzji przygotowania zawodowego  /zał nr 4/

 

8. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym formularzu ofertowym./ zal nr. 1/

 

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr1/2017 na zadanie „ekspertyza techniczna dot. zawilgocenia ścian w

Budynku I LO w Koszalinie ul. K.E.N. 1”.

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres zamawiającego /z.dymkowski@liceumdubois.pl/

 

10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest kier. gospodarczy

      mgr. inż. Z. Dymkowski tel.94 342 38 29 w.44, w godz. 8.00-15.00

 

11. Załączniki nr1, zał nr2 do pobrania u kier gosp. w I LO

 

 

 

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 205853

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X